Tham chiếu cấu trúc power_state_voter_t

Tham chiếu cấu trúc power_state_voter_t

#include < power.h >

Trường dữ liệu

char tên [ POWER_STATE_VOTER_NAME_MAX_LENGTH ]
uint64_t total_time_in_msec_voted_for_since_boot
uint64_t total_number_of_times_voted_since_boot

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 82 của tệp power.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 86 của tệp power.h .

uint64_t total_number_of_times_voted_since_boot

Định nghĩa ở dòng 96 của tệp power.h .

uint64_t total_time_in_msec_voted_for_since_boot

Định nghĩa tại dòng 91 của tệp power.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / power.h