preview_stream_ops Tham chiếu cấu trúc

preview_stream_ops Tham chiếu cấu trúc

#include < camera.h >

Trường dữ liệu

int (* dequeue_buffer ) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t ** buffer, int * stride)
int (* enqueue_buffer ) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)
int (* hủy_bộ đệm) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)
int (* set_buffer_count ) (struct preview_stream_ops * w, int count)
int (* set_buffers_geometry ) (struct preview_stream_ops * pw, int w, int h, int format)
int (* set_crop ) (struct preview_stream_ops * w, int left, int top, int right, int bottom)
int (* set_usage ) (struct preview_stream_ops * w, int using)
int (* set_swap_interval ) (struct preview_stream_ops * w, int period)
int (* get_min_undequeued_buffer_count ) (const struct preview_stream_ops * w, int * count)
int (* lock_buffer ) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)
int (* set_timestamp ) (struct preview_stream_ops * w, int64_t timestamp)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 73 của tệp camera.h .

Tài liệu thực địa

int (* hủy_bộ đệm) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

Định nghĩa ở dòng 78 của tệp camera.h .

int (* dequeue_buffer) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t ** buffer, int * stride)

Định nghĩa ở dòng 74 của tệp camera.h .

int (* enqueue_buffer) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

Định nghĩa ở dòng 76 của tệp camera.h .

int (* get_min_undequeued_buffer_count) (const struct preview_stream_ops * w, int * count)

Định nghĩa ở dòng 87 của tệp camera.h .

int (* lock_buffer) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

Định nghĩa ở dòng 89 của tệp camera.h .

int (* set_buffer_count) (struct preview_stream_ops * w, int count)

Độ nét ở dòng 80 của tệp camera.h .

int (* set_buffers_geometry) (struct preview_stream_ops * pw, int w, int h, int format)

Định nghĩa ở dòng 81 của tệp camera.h .

int (* set_crop) (struct preview_stream_ops * w, int left, int top, int right, int bottom)

Định nghĩa ở dòng 83 của tệp camera.h .

int (* set_swap_interval) (struct preview_stream_ops * w, int period)

Định nghĩa ở dòng 86 của tệp camera.h .

int (* set_timestamp) (struct preview_stream_ops * w, int64_t timestamp)

Độ nét ở dòng 95 của tệp camera.h .

int (* set_usage) (struct preview_stream_ops * w, int using)

Độ nét ở dòng 85 của tệp camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / camera.h
,

preview_stream_ops Tham chiếu cấu trúc

preview_stream_ops Tham chiếu cấu trúc

#include < camera.h >

Trường dữ liệu

int (* dequeue_buffer ) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t ** buffer, int * stride)
int (* enqueue_buffer ) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)
int (* hủy_bộ đệm) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)
int (* set_buffer_count ) (struct preview_stream_ops * w, int count)
int (* set_buffers_geometry ) (struct preview_stream_ops * pw, int w, int h, int format)
int (* set_crop ) (struct preview_stream_ops * w, int left, int top, int right, int bottom)
int (* set_usage ) (struct preview_stream_ops * w, int using)
int (* set_swap_interval ) (struct preview_stream_ops * w, int period)
int (* get_min_undequeued_buffer_count ) (const struct preview_stream_ops * w, int * count)
int (* lock_buffer ) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)
int (* set_timestamp ) (struct preview_stream_ops * w, int64_t timestamp)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 73 của tệp camera.h .

Tài liệu thực địa

int (* hủy_bộ đệm) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

Định nghĩa ở dòng 78 của tệp camera.h .

int (* dequeue_buffer) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t ** buffer, int * stride)

Định nghĩa ở dòng 74 của tệp camera.h .

int (* enqueue_buffer) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

Định nghĩa ở dòng 76 của tệp camera.h .

int (* get_min_undequeued_buffer_count) (const struct preview_stream_ops * w, int * count)

Định nghĩa ở dòng 87 của tệp camera.h .

int (* lock_buffer) (struct preview_stream_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

Định nghĩa ở dòng 89 của tệp camera.h .

int (* set_buffer_count) (struct preview_stream_ops * w, int count)

Độ nét ở dòng 80 của tệp camera.h .

int (* set_buffers_geometry) (struct preview_stream_ops * pw, int w, int h, int format)

Định nghĩa ở dòng 81 của tệp camera.h .

int (* set_crop) (struct preview_stream_ops * w, int left, int top, int right, int bottom)

Định nghĩa ở dòng 83 của tệp camera.h .

int (* set_swap_interval) (struct preview_stream_ops * w, int period)

Định nghĩa ở dòng 86 của tệp camera.h .

int (* set_timestamp) (struct preview_stream_ops * w, int64_t timestamp)

Độ nét ở dòng 95 của tệp camera.h .

int (* set_usage) (struct preview_stream_ops * w, int using)

Độ nét ở dòng 85 của tệp camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / camera.h