Tham chiếu cấu trúc query_apps_request_t

Tham chiếu cấu trúc query_apps_request_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

struct hub_app_name_ttên ứng dụng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 270 của tệp context_hub.h .

Tài liệu thực địa

struct hub_app_name_t app_name

Định nghĩa tại dòng 271 của tệp context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / context_hub.h