Tham chiếu cấu trúc sensor_poll_device_t

Tham chiếu cấu trúc sensor_poll_device_t

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t phổ thông
int (* kích hoạt ) (struct sensor_poll_device_t * dev, int sensor_handle, int enable)
int (* setDelay ) (struct sensor_poll_device_t * dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)
int (* thăm dò ý kiến ) (struct sensor_poll_device_t * dev, sensor_event_t * data, int count)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1288 của tệp cảm biến.h.

Tài liệu thực địa

int (* kích hoạt) (struct sensor_poll_device_t * dev, int sensor_handle, int enable)

Định nghĩa ở dòng 1290 của tệp cảm biến.h.

struct hw_device_t common

Định nghĩa tại dòng 1289 của tệp cảm biến.h.

int (* thăm dò) (struct sensor_poll_device_t * dev, sensor_event_t * data, int count)

Định nghĩa ở dòng 1294 của tệp cảm biến.h.

int (* setDelay) (struct sensor_poll_device_t * dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)

Định nghĩa ở dòng 1292 của tệp cảm biến.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / cảm biến.h