Tham chiếu cấu trúc status_response_t

Tham chiếu cấu trúc status_response_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

int32_t kết quả

miêu tả cụ thể

Định nghĩa về trọng tải thư, xem hub_messages_e

Định nghĩa ở dòng 250 của tệp context_hub.h .

Tài liệu thực địa

int32_t kết quả

Định nghĩa tại dòng 251 của tệp context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / context_hub.h