Tham chiếu cấu trúc tBLE_BD_ADDR

Tham chiếu cấu trúc tBLE_BD_ADDR

#include < bt_types.h >

Trường dữ liệu

tBLE_ADDR_TYPE kiểu
BD_ADDR bda

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 506 của file bt_types.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 509 của file bt_types.h .

Định nghĩa tại dòng 508 của file bt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: