Tham chiếu cấu trúc tBT_UUID

Tham chiếu cấu trúc tBT_UUID

#include < bt_types.h >

Trường dữ liệu

UINT16 len
liên hiệp {
UINT16 uuid16
UINT32 uuid32
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]
} uu

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 398 của tệp bt_types.h .

Tài liệu thực địa

UINT16 len

Định nghĩa tại dòng 404 của tệp bt_types.h .

công đoàn {...} uu
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]

Định nghĩa tại dòng 410 của tệp bt_types.h .

UINT16 uuid16

Định nghĩa tại dòng 408 của tệp bt_types.h .

UINT32 uuid32

Định nghĩa tại dòng 409 của tệp bt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: