Tham chiếu cấu trúc tUART_CONFIG

Tham chiếu cấu trúc tUART_CONFIG

#include < config.h >

Trường dữ liệu

intm_iBaudrate
intm_iDatabits
intm_iParity
intm_iStopbits

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 100 của tệp config.h .

Tài liệu thực địa

int m_iBaudrate

Định nghĩa tại dòng 101 của tệp config.h .

int m_iDatabits

Định nghĩa ở dòng 102 của tệp config.h .

int m_iParity

Định nghĩa tại dòng 103 của tệp config.h .

int m_iStopbits

Định nghĩa tại dòng 104 của tệp config.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • ngoài / libnfc-nci / src / include / config.h