Tham chiếu cấu trúc tv_input_callback_ops

Tham chiếu cấu trúc tv_input_callback_ops

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

void (* thông báo ) (struct tv_input_device * dev, tv_input_event_t * event, void * data)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 233 của tệp tv_input.h .

Tài liệu thực địa

void (* thông báo) (struct tv_input_device * dev, tv_input_event_t * event, void * data)

Định nghĩa tại dòng 242 của tệp tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tv_input.h