Tham chiếu cấu trúc tv_input_capture_result

Tham chiếu cấu trúc tv_input_capture_result

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

int device_id
int stream_id
uint32_t seq
buffer_handle_t đệm
int error_code

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 190 của tệp tv_input.h .

Tài liệu thực địa

buffer_handle_t buffer

Định nghĩa tại dòng 205 của tệp tv_input.h .

int device_id

Định nghĩa tại dòng 192 của tệp tv_input.h .

int error_code

Định nghĩa tại dòng 211 của tệp tv_input.h .

uint32_t seq

Định nghĩa tại dòng 198 của tệp tv_input.h .

int stream_id

Định nghĩa tại dòng 195 của tệp tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tv_input.h