tham chiếu cấu trúc tv_input_capture_result

tham chiếu cấu trúc tv_input_capture_result

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

int id_thiết bị
int luồng_id
uint32_t thứ tự
bộ đệm_handle_t đệm
int mã lỗi

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 190 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

bộ đệm buffer_handle_t

Định nghĩa tại dòng 205 của file tv_input.h .

int device_id

Định nghĩa tại dòng 192 của file tv_input.h .

int error_code

Định nghĩa tại dòng 211 của file tv_input.h .

uint32_t seq

Định nghĩa tại dòng 198 của file tv_input.h .

int suối_id

Định nghĩa tại dòng 195 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h