Tham chiếu cấu trúc tv_input_device

Tham chiếu cấu trúc tv_input_device

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* khởi tạo )(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *callback, void *data)
int(* get_stream_configurations )(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)
int(* open_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)
int(* close_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, intstream_id)
int(* request_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, intstream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)
int(* cancel_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, intstream_id, uint32_t seq)
trống * dành riêng [16]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 304 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

int(* cancel_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, intstream_id, uint32_t seq)

Định nghĩa tại dòng 397 của file tv_input.h .

int(* close_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, intstream_id)

Định nghĩa tại dòng 362 của file tv_input.h .

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 305 của file tv_input.h .

int(* get_stream_configurations)(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)

Định nghĩa tại dòng 335 của file tv_input.h .

int(* khởi tạo)(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *gọi lại, void *data)

Định nghĩa tại dòng 321 của file tv_input.h .

int(* open_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)

Định nghĩa tại dòng 350 của file tv_input.h .

int(* request_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, intstream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)

Định nghĩa tại dòng 385 của file tv_input.h .

void* dành riêng[16]

Định nghĩa tại dòng 400 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h