Tham chiếu cấu trúc tv_input_device

Tham chiếu cấu trúc tv_input_device

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t phổ thông
int (* khởi tạo ) (struct tv_input_device * dev, const tv_input_callback_ops_t * callback, void * data)
int (* get_stream_configurations ) (const struct tv_input_device * dev, int device_id, int * num_configurations, const tv_stream_config_t ** configs)
int (* open_stream ) (struct tv_input_device * dev, int device_id, tv_stream_t * stream)
int (* close_stream ) (struct tv_input_device * dev, int device_id, int stream_id)
int (* request_capture ) (struct tv_input_device * dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)
int (* hủy_capture ) (struct tv_input_device * dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)
void * dành riêng [16]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 304 của tệp tv_input.h .

Tài liệu thực địa

int (* hủy_capture) (struct tv_input_device * dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)

Định nghĩa tại dòng 397 của tệp tv_input.h .

int (* close_stream) (struct tv_input_device * dev, int device_id, int stream_id)

Định nghĩa tại dòng 362 của tệp tv_input.h .

struct hw_device_t common

Định nghĩa ở dòng 305 của tệp tv_input.h .

int (* get_stream_configurations) (const struct tv_input_device * dev, int device_id, int * num_configurations, const tv_stream_config_t ** configs)

Định nghĩa ở dòng 335 của tệp tv_input.h .

int (* khởi tạo) (struct tv_input_device * dev, const tv_input_callback_ops_t * callback, void * data)

Định nghĩa tại dòng 321 của tệp tv_input.h .

int (* open_stream) (struct tv_input_device * dev, int device_id, tv_stream_t * stream)

Định nghĩa ở dòng 350 của tệp tv_input.h .

int (* request_capture) (struct tv_input_device * dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)

Định nghĩa ở dòng 385 của tệp tv_input.h .

void * dành riêng [16]

Định nghĩa ở dòng 400 của tệp tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tv_input.h