Tham chiếu cấu trúc tv_input_event

Tham chiếu cấu trúc tv_input_event

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

tv_input_event_type_t kiểu
liên hiệp {
tv_input_device_info_t device_info
tv_input_capture_result_t capture_result
}

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 214 của tệp tv_input.h .

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }

Định nghĩa ở dòng 229 của tệp tv_input.h .

Định nghĩa tại dòng 224 của tệp tv_input.h .

Định nghĩa tại dòng 215 của tệp tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tv_input.h