Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc tv_input_module

Tham chiếu cấu trúc tv_input_module

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 59 của tệp tv_input.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Định nghĩa ở dòng 60 của tệp tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tv_input.h