Tham chiếu cấu trúc tv_stream

Tham chiếu cấu trúc tv_stream

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

int stream_id
tv_stream_type_t kiểu
liên hiệp {
native_handle_t * sideband_stream_source_handle
buffer_producer_stream_t buffer_producer
}

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 283 của tệp tv_input.h .

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }
buffer_producer_stream_t buffer_producer

Định nghĩa tại dòng 296 của tệp tv_input.h .

native_handle_t * sideband_stream_source_handle

Định nghĩa ở dòng 293 của tệp tv_input.h .

int stream_id

Định nghĩa ở dòng 285 của tệp tv_input.h .

Định nghĩa ở dòng 288 của tệp tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tv_input.h