Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tx_status_event Struct Reference

tx_status_event Struct Reference

#include < hdmi_cec.h >

Data Fields

int  status
 
int  opcode
 

Detailed Description

Definition at line 252 of file hdmi_cec.h .

Field Documentation

int opcode

Definition at line 254 of file hdmi_cec.h .

int status

Definition at line 253 of file hdmi_cec.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: