Tham chiếu cấu trúc tx_status_event

Tham chiếu cấu trúc tx_status_event

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

int trạng thái
int opcode

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 252 của tệp hdmi_cec.h .

Tài liệu thực địa

int opcode

Định nghĩa ở dòng 254 của tệp hdmi_cec.h .

trạng thái int

Định nghĩa tại dòng 253 của tệp hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / hdmi_cec.h