Xe_máy ảnh_cap_t Tham chiếu cấu trúc

Xe_máy ảnh_cap_t Tham chiếu cấu trúc

#include < vehicle_camera.h >

Trường dữ liệu

uint32_t khả năng_flags
uint32_t camera_width
uint32_t camera_height
uint32_t display_width
uint32_t hiển thị_height

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 77 của file Vehicle_Camera.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t camera_height

Định nghĩa tại dòng 80 của file Vehicle_Camera.h .

uint32_t camera_width

Định nghĩa tại dòng 79 của file Vehicle_Camera.h .

uint32_t khả năng_flags

Định nghĩa tại dòng 78 của file Vehicle_Camera.h .

uint32_t display_height

Định nghĩa tại dòng 82 của file Vehicle_Camera.h .

uint32_t display_width

Định nghĩa tại dòng 81 của file Vehicle_Camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: