Xe_máy ảnh_module_t Tham chiếu cấu trúc

Xe_máy ảnh_module_t Tham chiếu cấu trúc

#include < vehicle_camera.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung
const uint32_t *(* get_máy ảnh_device_list )(uint32_t *num_máy ảnh)

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t , theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 92 của file Vehicle_Camera.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 93 của file Vehicle_Camera.h .

const uint32_t*(* get_Camera_device_list)(uint32_t *num_Cameras)

Truy vấn CTNH các camera lắp trên xe

Thông số
số_máy ảnh - số lượng thiết bị camera có sẵn. Nếu trả về 0 thì đã xảy ra lỗi và con trỏ trả về sẽ là NULL.
Trả lại
con trỏ tới một mảng xe_máy ảnh_type_t để biểu thị máy ảnh nào được cài đặt. Con trỏ này chỉ hợp lệ khi hal xe đã được tải. Nếu con trỏ là NULL thì đã xảy ra lỗi và num_Cameras sẽ bằng 0.

Định nghĩa tại dòng 105 của file Vehicle_Camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: