Tham chiếu cấu trúc xe_module

Tham chiếu cấu trúc xe_module

#include < vehicle.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1634 của tệp xe.h.

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Định nghĩa tại dòng 1635 của tệp xe.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / xe.h