Tham chiếu cấu trúc xe_str

Tham chiếu cấu trúc xe_str

#include < vehicle.h >

Trường dữ liệu

uint8_t * dữ liệu
int32_t len

miêu tả cụ thể

Chuỗi xe.

Xác định chuỗi byte được mã hóa UTF-8 sẽ được sử dụng để biểu diễn chuỗi trong suốt.

Định nghĩa tại dòng 1308 của tệp xe.h.

Tài liệu thực địa

dữ liệu uint8_t *

Định nghĩa tại dòng 1309 của tệp xe.h.

int32_t len

Định nghĩa tại dòng 1310 của tệp xe.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / xe.h