Tham chiếu Liên minh bluetooth_sdp_record

Tham chiếu Liên minh bluetooth_sdp_record

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
bluetooth_sdp_mas_record mas
bluetooth_sdp_mns_record mns
bluetooth_sdp_pse_record pse
bluetooth_sdp_pce_record pce
bluetooth_sdp_ops_record ops
bluetooth_sdp_sap_record nhựa cây

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 100 của tệp bt_sdp.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 101 của tệp bt_sdp.h .

Định nghĩa ở dòng 102 của tệp bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 103 của tệp bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 106 của tệp bt_sdp.h .

Định nghĩa ở dòng 105 của tệp bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 104 của tệp bt_sdp.h .

Định nghĩa ở dòng 107 của tệp bt_sdp.h .


Tài liệu cho liên minh này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_sdp.h