Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

btgatt_response_t Tham khảo Liên minh

btgatt_response_t Tham khảo Liên minh

#include < bt_gatt_server.h >

Trường dữ liệu

btgatt_value_t attr_value
uint16_t xử lý

miêu tả cụ thể

Loại phản hồi yêu cầu đọc từ xa GATT

Định nghĩa ở dòng 41 của tệp bt_gatt_server.h .

Tài liệu thực địa

btgatt_value_t attr_value

Định nghĩa ở dòng 43 của tệp bt_gatt_server.h .

uint16_t tay cầm

Định nghĩa ở dòng 44 của tệp bt_gatt_server.h .


Tài liệu cho liên minh này được tạo từ tệp sau: