btrc_register_notification_t Tham chiếu Liên minh

btrc_register_notification_t Tham chiếu Liên minh

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

btrc_play_status_t play_status
btrc_uid_t theo dõi
uint32_t song_pos
btrc_player_settings_t player_setting

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 136 của tệp bt_rc.h .

Tài liệu thực địa

btrc_play_status_t play_status

Định nghĩa tại dòng 138 của tệp bt_rc.h .

btrc_player_settings_t player_setting

Định nghĩa tại dòng 141 của tệp bt_rc.h .

uint32_t song_pos

Định nghĩa tại dòng 140 của tệp bt_rc.h .

btrc_uid_t theo dõi

Định nghĩa tại dòng 139 của tệp bt_rc.h .


Tài liệu cho liên minh này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_rc.h