NativePoc.afterFunction

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


Lambda cấu trúc để chạy sau khi PoC thực thi xong nhưng trước khi xác nhận và dọn dẹp.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void run (CommandResult res)

Phương thức công khai

chạy

public abstract void run (CommandResult res)

Thông số
res CommandResult

ném
Exception