NativePocAsserter

public interface NativePocAsserter

com.android.sts.common.NativePocAsserter


Giao diện để trình xác nhận sử dụng với NativePoc.asserter() .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default void checkCmdResult (CommandResult result)

Được gọi sau khi PoC kết thúc

default AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

Được gọi trước khi PoC chạy, trả về AutoCloseable đóng sau khi PoC kết thúc

Phương pháp công khai

kiểm traCmdResult

public void checkCmdResult (CommandResult result)

Được gọi sau khi PoC kết thúc

Thông số
result CommandResult

withAutoClosable

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

Được gọi trước khi PoC chạy, trả về AutoCloseable đóng sau khi PoC kết thúc

Thông số
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

Trả lại
AutoCloseable

Ném
Exception