NativePocStatusAsserter

public class NativePocStatusAsserter
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePocStatusAsserter


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NativePocStatusAsserter ()

Phương thức công khai

static NativePocAsserter assertExitCode (int exitCode)

Trả về một NativePocAsserter để đảm bảo rằng PoC đã thoát với mã đã cho.

static NativePocAsserter assertNotExitCode (int badExitCode)

Trả lại một NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát với mã đã cho.

static NativePocAsserter assertNotVulnerableExitCode ()

Trả lại một NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát với mã 113.

nhà thầu công cộng

NativePocStatusAsserter

public NativePocStatusAsserter ()

Phương thức công khai

khẳng định Mã Thoát

public static NativePocAsserter assertExitCode (int exitCode)

Trả về một NativePocAsserter để đảm bảo rằng PoC đã thoát với mã đã cho.

Thông số
exitCode int

trả lại
NativePocAsserter

khẳng địnhNotExitCode

public static NativePocAsserter assertNotExitCode (int badExitCode)

Trả lại một NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát với mã đã cho.

Thông số
badExitCode int

trả lại
NativePocAsserter

khẳng địnhKhông dễ bị tổn thươngExitCode

public static NativePocAsserter assertNotVulnerableExitCode ()

Trả lại một NativePocAsserter để đảm bảo PoC không thoát với mã 113.

trả lại
NativePocAsserter