קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

PocPusher

public class PocPusher
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.PocPusher


כלי עזר שיעזרו לדחוף קובץ הפעלה PoC מקורי למכשיר

סיכום

שדות

public boolean appendBitness

public boolean bitness32

public boolean bitness64

public boolean cleanup

בנאים ציבוריים

PocPusher ()

שיטות ציבוריות

PocPusher appendBitness (boolean append)
PocPusher bothBitness ()
PocPusher cleanup (boolean cleanup)
PocPusher only32 ()
PocPusher only64 ()
void pushFile (String testFile, String remoteFile)
PocPusher setAbi (IAbi abi)
PocPusher setBuild (IBuildInfo buildInfo)
PocPusher setDevice (ITestDevice device)

שיטות מוגנות

void finished (Description d)
void starting (Description d)

שדות

appendBitness

public boolean appendBitness

bitness32

public boolean bitness32

bitness64

public boolean bitness64

לנקות

public boolean cleanup

בנאים ציבוריים

PocPusher

public PocPusher ()

שיטות ציבוריות

appendBitness

public PocPusher appendBitness (boolean append)

פרמטרים
append boolean

החזרות
PocPusher

שניהםBitness

public PocPusher bothBitness ()

החזרות
PocPusher

לנקות

public PocPusher cleanup (boolean cleanup)

פרמטרים
cleanup boolean

החזרות
PocPusher

רק 32

public PocPusher only32 ()

החזרות
PocPusher

רק 64

public PocPusher only64 ()

החזרות
PocPusher

pushFile

public void pushFile (String testFile, 
                String remoteFile)

פרמטרים
testFile String

remoteFile String

זורק
FileNotFoundException
DeviceNotAvailableException

setAbi

public PocPusher setAbi (IAbi abi)

פרמטרים
abi IAbi

החזרות
PocPusher

setBuild

public PocPusher setBuild (IBuildInfo buildInfo)

פרמטרים
buildInfo IBuildInfo

החזרות
PocPusher

setDevice

public PocPusher setDevice (ITestDevice device)

פרמטרים
device ITestDevice

החזרות
PocPusher

שיטות מוגנות

גָמוּר

protected void finished (Description d)

פרמטרים
d Description

מתחיל

protected void starting (Description d)

פרמטרים
d Description