RegexUtils

public class RegexUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.RegexUtils


Chứa các trình bao bọc xung quanh các xác nhận JUnit với kết hợp biểu thức chính quy trong chuỗi

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RegexUtils ()

Phương pháp công khai

static void assertContains (String pattern, String input)
static void assertContainsMultiline (String pattern, String input)
static void assertNotContains (String pattern, String input)
static void assertNotContainsMultiline (String pattern, String input)

Nhà thầu xây dựng công cộng

RegexUtils

public RegexUtils ()

Phương pháp công khai

khẳng địnhChứa

public static void assertContains (String pattern, 
        String input)

Thông số
pattern String

input String

Ném
Exception

khẳng địnhChứaMultiline

public static void assertContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

Thông số
pattern String

input String

Ném
Exception

khẳng địnhNotContains

public static void assertNotContains (String pattern, 
        String input)

Thông số
pattern String

input String

Ném
Exception

khẳng địnhNotContainsMultiline

public static void assertNotContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

Thông số
pattern String

input String

Ném
Exception