RootcanalUtils.RootcanalController

public static class RootcanalUtils.RootcanalController
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Obiekt
com.android.sts.common.RootcanalUtils.RootcanalController


Streszczenie

Metody publiczne

void close ()
RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Utwórz nowe urządzenie HCI, łącząc się z gniazdem HCI rootcanal.

String sendTestChannelCommand (String cmd, String... args)

Wyślij jedno polecenie do kanału testowego kanału korzeniowego.

Metody publiczne

blisko

public void close ()

Rzuty
IOException

utwórz HciDevice

public RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Utwórz nowe urządzenie HCI, łącząc się z gniazdem HCI rootcanal.

Zwroty
RootcanalUtils.HciDevice Obiekt HciDevice umożliwiający wysyłanie/odbieranie z portu HCI

Rzuty
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

sendTestChannelCommand

public String sendTestChannelCommand (String cmd, 
                String... args)

Wyślij jedno polecenie do kanału testowego kanału korzeniowego.

Wyślij polecenie `help`, aby wyświetlić listę zaakceptowanych poleceń z Rootcanal.

Parametry
cmd String : polecenie do wysłania

args String : argumenty dla polecenia

Zwroty
String Ciąg odpowiedzi z kanału głównego

Rzuty
IOException
InterruptedException