RootcanalUtils.RootcanalController

public static class RootcanalUtils.RootcanalController
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.RootcanalController


Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

void close ()
RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Tạo một thiết bị HCI mới bằng cách kết nối với ổ cắm HCI của rootcanal.

String sendTestChannelCommand (String cmd, String... args)

Gửi một lệnh đến kênh thử nghiệm kênh gốc.

Phương pháp công khai

đóng

public void close ()

Ném
IOException

tạoHciDevice

public RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Tạo một thiết bị HCI mới bằng cách kết nối với ổ cắm HCI của rootcanal.

Trả lại
RootcanalUtils.HciDevice Đối tượng HciDevice cho phép gửi/nhận từ cổng HCI

Ném
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

sendTestChannelCommand

public String sendTestChannelCommand (String cmd, 
        String... args)

Gửi một lệnh đến kênh thử nghiệm kênh gốc.

Gửi lệnh `help` để biết danh sách các lệnh được chấp nhận từ Rootcanal.

Thông số
cmd String : lệnh gửi

args String : đối số cho lệnh

Trả lại
String Chuỗi phản hồi từ kênh gốc

Ném
IOException
InterruptedException
,

RootcanalUtils.RootcanalController

public static class RootcanalUtils.RootcanalController
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.RootcanalController


Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

void close ()
RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Tạo một thiết bị HCI mới bằng cách kết nối với ổ cắm HCI của rootcanal.

String sendTestChannelCommand (String cmd, String... args)

Gửi một lệnh đến kênh thử nghiệm kênh gốc.

Phương pháp công khai

đóng

public void close ()

Ném
IOException

tạoHciDevice

public RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Tạo một thiết bị HCI mới bằng cách kết nối với ổ cắm HCI của rootcanal.

Trả lại
RootcanalUtils.HciDevice Đối tượng HciDevice cho phép gửi/nhận từ cổng HCI

Ném
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

sendTestChannelCommand

public String sendTestChannelCommand (String cmd, 
        String... args)

Gửi một lệnh đến kênh thử nghiệm kênh gốc.

Gửi lệnh `help` để biết danh sách các lệnh được chấp nhận từ Rootcanal.

Thông số
cmd String : lệnh gửi

args String : đối số cho lệnh

Trả lại
String Chuỗi phản hồi từ kênh gốc

Ném
IOException
InterruptedException
,

RootcanalUtils.RootcanalController

public static class RootcanalUtils.RootcanalController
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.RootcanalController


Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

void close ()
RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Tạo một thiết bị HCI mới bằng cách kết nối với ổ cắm HCI của rootcanal.

String sendTestChannelCommand (String cmd, String... args)

Gửi một lệnh đến kênh thử nghiệm kênh gốc.

Phương pháp công khai

đóng

public void close ()

Ném
IOException

tạoHciDevice

public RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Tạo một thiết bị HCI mới bằng cách kết nối với ổ cắm HCI của rootcanal.

Trả lại
RootcanalUtils.HciDevice Đối tượng HciDevice cho phép gửi/nhận từ cổng HCI

Ném
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

sendTestChannelCommand

public String sendTestChannelCommand (String cmd, 
        String... args)

Gửi một lệnh đến kênh thử nghiệm kênh gốc.

Gửi lệnh `help` để biết danh sách các lệnh được chấp nhận từ Rootcanal.

Thông số
cmd String : lệnh gửi

args String : đối số cho lệnh

Trả lại
String Chuỗi phản hồi từ kênh gốc

Ném
IOException
InterruptedException