RootcanalUtils.RootcanalController

public static class RootcanalUtils.RootcanalController
extends Object implements AutoCloseable

Obiekt Java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.RootcanalController


Streszczenie

Metody publiczne

void close ()
RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Utwórz nowe urządzenie HCI, podłączając się do gniazda HCI rootcanal.

String sendTestChannelCommand (String cmd, String... args)

Wyślij jedno polecenie do kanału testowego rootcanal.

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

Rzuca
IOException

utwórzHciDevice

public RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Utwórz nowe urządzenie HCI, podłączając się do gniazda HCI rootcanal.

Zwroty
RootcanalUtils.HciDevice Obiekt HciDevice umożliwiający wysyłanie/odbieranie z portu HCI

Rzuca
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

sendTestChannelPolecenie

public String sendTestChannelCommand (String cmd, 
                String... args)

Wyślij jedno polecenie do kanału testowego rootcanal.

Wyślij polecenie `help`, aby uzyskać listę zaakceptowanych poleceń z Rootcanal.

Parametry
cmd String : polecenie do wysłania

args String : argumenty polecenia

Zwroty
String Ciąg odpowiedzi z kanału korzeniowego

Rzuca
IOException
InterruptedException