Hệ thốngUtil

public class SystemUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.SystemUtil


Các chức năng trợ giúp khác nhau liên quan đến hệ thống

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static AutoCloseable withProperty (String name, String value, ITestDevice device)

Đặt giá trị của một thuộc tính cho đến khi đóng lại

Phương pháp công khai

withProperty

public static AutoCloseable withProperty (String name, 
        String value, 
        ITestDevice device)

Đặt giá trị của một thuộc tính cho đến khi đóng lại

Thông số
name String : tên của thuộc tính cần đặt

value String : giá trị mà thuộc tính sẽ được đặt thành

device ITestDevice : thiết bị sử dụng

Trả lại
AutoCloseable Nếu bật gỡ lỗi malloc thành công: một đối tượng sẽ vô hiệu hóa gỡ lỗi malloc khi đóng. Nếu bật gỡ lỗi malloc không thành công: null.

Ném
DeviceNotAvailableException