NonRootSecurityTestCase

public class NonRootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.NonRootSecurityTestCase


Loại thử nghiệm chạy trên các thiết bị không có và không nên có adb root.

Để tối ưu hóa hiệu suất, tất cả các bài kiểm tra không root nên được nhóm vào cùng một mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NonRootSecurityTestCase ()

Phương thức công khai

void setUpUnroot ()

Đảm bảo rằng adb root không được bật trên thiết bị sau khi thiết lập SecurityTestCase.

nhà thầu công cộng

NonRootSecurityTestCase

public NonRootSecurityTestCase ()

Phương thức công khai

setUpUnroot

public void setUpUnroot ()

Đảm bảo rằng adb root không được bật trên thiết bị sau khi thiết lập SecurityTestCase.

ném
DeviceNotAvailableException