RootSecurityTestCase

public class RootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.RootSecurityTestCase


Loại bài kiểm tra cần root trên thiết bị để chạy.

Để tối ưu hóa hiệu suất, tất cả các thử nghiệm cần root để chạy nên được nhóm vào cùng một mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RootSecurityTestCase ()

Phương thức công khai

void setUpRoot ()

Kích hoạt quyền root sau khi thiết lập SecurityTestCase

nhà thầu công cộng

RootSecurityTestCase

public RootSecurityTestCase ()

Phương thức công khai

thiết lậpRoot

public void setUpRoot ()

Kích hoạt quyền root sau khi thiết lập SecurityTestCase

ném
DeviceNotAvailableException