Trình phân tích cú pháp bia mộ

public class TombstoneParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneParser


Phân tích bia mộ và từ tệp bia mộ hoặc logcat.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TombstoneParser ()

Phương pháp công khai

static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Phân tích đoạn mã logcat và xây dựng danh sách bia mộ

static long parsePointer (String pointerString)
static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình phân tích cú pháp bia mộ

public TombstoneParser ()

Phương pháp công khai

phân tích cú phápLogcat

public static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Phân tích đoạn mã logcat và xây dựng danh sách bia mộ

Thông số
logcat String

Trả lại
List<TombstoneProtos.Tombstone>

phân tích cú pháp

public static long parsePointer (String pointerString)

Thông số
pointerString String

Trả lại
long

phân tích Bia mộ

public static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, 
                TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Thông số
tombstoneBlob String

tombstoneBuilder TombstoneProtos.Tombstone.Builder

Trả lại
boolean