TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern

public static class TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern


Một lớp tiện ích có chứa các mẫu để lọc vết lùi.

Một bộ lọc khớp nếu bất kỳ khung backtrace nào khớp với bất kỳ mẫu nào.

FilenamePattern hoặc methodPattern có thể là null, trong trường hợp đó, nó sẽ hoạt động như một mẫu ký tự đại diện và khớp với bất kỳ thứ gì.

Tên tệp hoặc tên phương thức null sẽ không khớp với bất kỳ mẫu không null nào.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BacktraceFilterPattern (String filenamePattern, String methodPattern)

Xây dựng một BacktraceFilterPattern với các mẫu tên phương thức và tệp đã cho.

Phương thức công khai

boolean match (TombstoneProtos.BacktraceFrame frame)

Trả về true nếu các mẫu hiện tại khớp với khung backtrace.

nhà thầu công cộng

BacktraceFilterPattern

public BacktraceFilterPattern (String filenamePattern, 
                String methodPattern)

Xây dựng một BacktraceFilterPattern với các mẫu tên phương thức và tệp đã cho.

Các mẫu null được hiểu là ký tự đại diện và khớp với bất kỳ thứ gì.

Thông số
filenamePattern String : Chuỗi regex cho mẫu tên tệp. Có thể là vô giá trị.

methodPattern String : Chuỗi Regex cho mẫu tên phương thức. Có thể là vô giá trị.

Phương thức công khai

cuộc thi đấu

public boolean match (TombstoneProtos.BacktraceFrame frame)

Trả về true nếu các mẫu hiện tại khớp với khung backtrace.

Thông số
frame TombstoneProtos.BacktraceFrame

trả lại
boolean