TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern

public static class TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern


Một lớp tiện ích chứa các mẫu để lọc vết ngược.

Bộ lọc phù hợp nếu bất kỳ khung dấu vết ngược nào khớp với bất kỳ mẫu nào.

FilenamePattern hoặc MethodPattern có thể rỗng, trong trường hợp đó nó sẽ hoạt động giống như một mẫu ký tự đại diện và khớp với bất kỳ thứ gì.

Tên tệp hoặc tên phương thức null sẽ không khớp với bất kỳ mẫu không null nào.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BacktraceFilterPattern (String filenamePattern, String methodPattern)

Xây dựng một BacktraceFilterPattern với các mẫu tên phương thức và tệp đã cho.

Phương pháp công cộng

boolean match (TombstoneProtos.BacktraceFrame frame)

Trả về true nếu mẫu hiện tại khớp với khung quay lại.

Nhà thầu xây dựng công cộng

BacktraceBộ LọcMô Hình

public BacktraceFilterPattern (String filenamePattern, 
                String methodPattern)

Xây dựng một BacktraceFilterPattern với các mẫu tên phương thức và tệp đã cho.

Các mẫu null được hiểu là ký tự đại diện và khớp với bất kỳ thứ gì.

Thông số
filenamePattern String : Chuỗi Regex cho mẫu tên tệp. Có thể là null.

methodPattern String : Chuỗi Regex cho mẫu tên phương thức. Có thể là null.

Phương pháp công cộng

cuộc thi đấu

public boolean match (TombstoneProtos.BacktraceFrame frame)

Trả về true nếu mẫu hiện tại khớp với khung quay lại.

Thông số
frame TombstoneProtos.BacktraceFrame

Trả lại
boolean