UnnamePhiên bảnMáy chủ

public final class UnameVersionHost
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.UnameVersionHost


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

UnameVersionHost (ITestDevice device)

Phương pháp công cộng

String getUnameVersion ()
Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

UnnamePhiên bảnMáy chủ

public UnameVersionHost (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Phương pháp công cộng

getUnamePhiên bản

public String getUnameVersion ()

Trả lại
String

Ném
DeviceNotAvailableException

phân tích cú phápBuildTimestamp

public Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

Trả lại
Optional<LocalDate>

Ném
DeviceNotAvailableException