Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


Giao diện dành cho nhà máy chứng chỉ để tạo Credential oauth2. Cũng cung cấp thông tin về các thông tin đăng nhập.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho các phạm vi đã cho.

abstract getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy chứng chỉ, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Phương thức công khai

tạo thông tin xác thực

public abstract Credential createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho các phạm vi đã cho.

Thông số
scopes : danh sách các phạm vi API.

trả lại
Credential Credential oauth2

ném
IOException

nhận thông tin

public abstract  getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy chứng chỉ, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

trả lại
một ERROR(/Map) với khóa thông tin thành giá trị.