Dịch vụTài khoảnKhóaThông tin xác thựcFactory

public class ServiceAccountKeyCredentialFactory
extends Object implements ICredentialFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.auth.ServiceAccountKeyCredentialFactory


Nhà máy sản xuất thông tin xác thực để tạo khóa tài khoản dịch vụ dựa trên Credential oauth.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Phương pháp công khai

Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho phạm vi nhất định.

getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Dịch vụTài khoảnKhóaThông tin xác thựcFactory

public ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Phương pháp công khai

tạoThông tin xác thực

public Credential createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho phạm vi nhất định.

Thông số
scopes : danh sách phạm vi API.

Trả lại
Credential Credential oauth2

nhận thông tin

public  getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Trả lại
một ERROR(/Map) với khóa thông tin thành giá trị.