با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


شمارش برگزاری کلاس مربوط به پرس و جوهای اطلاعات ساخت.

خلاصه

کلاس های تو در تو

enum BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

Enum تمام انواع فایل های شناخته شده را که می توان از طریق IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) کرد را توصیف می کند.

زمینه های

public static final SHARED_KEY

کلید فایل هایی که باید از اطلاعات ساخت منابع به همه اطلاعات ساخت از طریق IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() به اشتراک گذاشته شود.

سازندگان عمومی

BuildInfoKey ()

زمینه های

SHARED_KEY

public static final  SHARED_KEY

کلید فایل هایی که باید از اطلاعات ساخت منابع به همه اطلاعات ساخت از طریق IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() به اشتراک گذاشته شود.

سازندگان عمومی

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()