BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Lớp giữ bảng liệt kê liên quan đến việc xây dựng các truy vấn thông tin.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final SHARED_KEY

Khóa tệp cần được chia sẻ từ thông tin bản dựng tài nguyên đến tất cả thông tin bản dựng thông qua IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Nhà thầu xây dựng công cộng

BuildInfoKey ()

Lĩnh vực

CHÌA KHÓA CHUNG

public static final  SHARED_KEY

Khóa tệp cần được chia sẻ từ thông tin bản dựng tài nguyên đến tất cả thông tin bản dựng thông qua IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Nhà thầu xây dựng công cộng

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()