BuildSerializedVersion

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


คลาสที่มีเวอร์ชันการทำให้เป็นอนุกรมปัจจุบันของ IBuildInfo ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถซิงโครไนซ์เวอร์ชันข้อมูลบิวด์ทั้งหมดของการทำให้เป็นซีเรียลไลซ์และอัปเดตทั้งหมดพร้อมกันหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากันไม่ได้

สรุป

ค่าคงที่

long VERSION

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

BuildSerializedVersion ()

ค่าคงที่

รุ่น

public static final long VERSION

ค่าคงที่: 1 (0x0000000000000001)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

BuildSerializedVersion

public BuildSerializedVersion ()