CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


Tiện ích nhằm nắm bắt các đối số thông tin bản dựng thông thường từ một dòng lệnh và tạo IBuildInfo từ chúng. Chúng tôi sử dụng điều này để tạo thông tin bản dựng giữ chỗ trong trường hợp có sự cố tải xuống trong khi báo cáo số bản dựng thích hợp.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CommandLineBuildInfoBuilder ()

Phương pháp công khai

IBuildInfo createBuild ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

Phương pháp công khai

tạoXây dựng

public IBuildInfo createBuild ()

Trả lại
IBuildInfo