Bộ nhớ đệm tải xuống tệp

public class FileDownloadCache
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCache


Một lớp trợ giúp duy trì bộ nhớ đệm LRU của hệ thống tệp cục bộ của các tệp đã tải xuống.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

void deleteCacheEntry (String remoteFilePath)

Cho phép xóa một mục khỏi bộ đệm.

void fetchRemoteFile ( IFileDownloader downloader, String remoteFilePath, File destFile)

Tải xuống tệp hoặc liên kết bộ đệm với tệp đích.

File fetchRemoteFile ( IFileDownloader downloader, String remoteFilePath)

Trả về một tệp cục bộ tương ứng với remotePath đã cho

ERROR(/File) cục bộ sẽ được sao chép từ bộ nhớ đệm nếu nó tồn tại, nếu không nó sẽ được tải xuống thông qua IFileDownloader đã cho.

void setMaxCacheSize (long numBytes)

Đặt kích thước tối đa của bộ đệm tệp cục bộ.

Phương pháp được bảo vệ

void lockFile (String remoteFilePath)

Có được khóa cho một tập tin.

boolean tryLockFile (String remoteFilePath)

Chỉ lấy khóa cho một tệp nếu nó không được giữ bởi một luồng khác.

void unlockFile (String remoteFilePath)

Cố gắng mở khóa cho một tập tin.

Phương pháp công khai

xóaCacheEntry

public void deleteCacheEntry (String remoteFilePath)

Cho phép xóa một mục khỏi bộ đệm. Trong trường hợp mục nhập không hợp lệ hoặc bị hỏng.

Thông số
remoteFilePath String

tìm nạpRemoteFile

public void fetchRemoteFile (IFileDownloader downloader, 
        String remoteFilePath, 
        File destFile)

Tải xuống tệp hoặc liên kết bộ đệm với tệp đích.

Thông số
downloader IFileDownloader : IFileDownloader

remoteFilePath String : tập tin từ xa.

destFile File : Tệp đích tải xuống.

Ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError

tìm nạpRemoteFile

public File fetchRemoteFile (IFileDownloader downloader, 
        String remoteFilePath)

Trả về một tệp cục bộ tương ứng với remotePath đã cho

ERROR(/File) cục bộ sẽ được sao chép từ bộ nhớ đệm nếu nó tồn tại, nếu không nó sẽ được tải xuống thông qua IFileDownloader đã cho.

Thông số
downloader IFileDownloader : IFileDownloader

remoteFilePath String : tập tin từ xa.

Trả lại
File một ERROR(/File) cục bộ chứa nội dung của remotePath

Ném
BuildRetrievalError nếu không thể lấy được tập tin

setMaxCacheSize

public void setMaxCacheSize (long numBytes)

Đặt kích thước tối đa của bộ đệm tệp cục bộ.

Bộ đệm sẽ không được điều chỉnh ngay lập tức nếu được đặt ở kích thước nhỏ hơn hiện tại nhưng sẽ có hiệu lực vào lần tải xuống tệp tiếp theo.

Phương pháp được bảo vệ

khóaTập tin

protected void lockFile (String remoteFilePath)

Có được khóa cho một tập tin.

Thông số
remoteFilePath String

thửLockFile

protected boolean tryLockFile (String remoteFilePath)

Chỉ lấy khóa cho một tệp nếu nó không được giữ bởi một luồng khác.

Thông số
remoteFilePath String

Trả lại
boolean đúng nếu khóa đã được mua và sai nếu không.

mở khóa tập tin

protected void unlockFile (String remoteFilePath)

Cố gắng mở khóa cho một tập tin.

Thông số
remoteFilePath String