با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IAppBuildInfo

public interface IAppBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IAppBuildInfo


این رابط منسوخ شده است.
مستقیماً از IBuildInfo استفاده کنید.

یک IBuildInfo که یک برنامه اندروید و بسته(های) آزمایشی آن را نشان می دهد.