با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

AppDeviceBuildInfo

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


این کلاس منسوخ شده است.
به طور مستقیم از IDeviceBuildInfo استفاده کنید.

IDeviceBuildInfo که حاوی IAppBuildInfo نیز IAppBuildInfo .

خلاصه

سازندگان عمومی

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

روشهای عمومی

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

همه پرونده ها را از IAppBuildInfo .

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

همه پرونده ها را از IDeviceBuildInfo .

سازندگان عمومی

AppDeviceBuildInfo

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

مولفه های
buildId String

buildName String

همچنین مشاهده کنید:

روشهای عمومی

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

همه پرونده ها را از IAppBuildInfo .

مولفه های
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

همه پرونده ها را از IDeviceBuildInfo .

مولفه های
deviceBuild IDeviceBuildInfo