IDeviceBuildProvider

public interface IDeviceBuildProvider
implements IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildProvider


IBuildProvider שמשתמש במידע מ- ITestDevice כדי לאחזר build.

מקרה השימוש האופייני לממשק זה הוא ספק בנייה שמביא סוגים שונים של בנייה בהתבסס על סוג המכשיר. לא מומלץ לבצע פעולות ב-BuildProvider שמשנות את מצב המכשיר.

הטמעת ממשק זה תגרום למסגרת TF לקרוא לשיטת getBuild(com.android.tradefed.device.ITestDevice) במקום IBuildProvider#getBuild() .

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract IBuildInfo getBuild ( ITestDevice device)

אחזר את הנתונים לבנייה בבדיקה

שיטות ציבוריות

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

אחזר את הנתונים לבנייה בבדיקה

פרמטרים
device ITestDevice : ה- ITestDevice שהוקצה לבדיקה

החזרות
IBuildInfo IBuildInfo עבור build בבדיקה או null אם אין build זמין לבדיקה

זורק
BuildRetrievalError אם פרטי ה-build נכשלו באחזור עקב שגיאה בלתי צפויה
DeviceNotAvailableException אם המכשיר לא היה זמין לבדיקה