LocalDeviceBuildProvider

public class LocalDeviceBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalDeviceBuildProvider


IBuildProvider הבונה IDeviceBuildInfo המבוסס על נתיב ספרייה מסופק של מערכת הקבצים.

קובצי בניית מכשיר ספציפיים מזוהים על סמך סט דפוסים שניתן להגדרה.

סיכום

בנאים ציבוריים

LocalDeviceBuildProvider ()

שיטות ציבוריות

void cleanUp ( IBuildInfo info)

נקה כל קבצי בנייה זמניים.

IBuildInfo getBuild ()

אחזר את הנתונים לבנייה בבדיקה.

File getTestDir ()

מחזירה את הספרייה שבה ממוקמות הבדיקות.

בנאים ציבוריים

LocalDeviceBuildProvider

public LocalDeviceBuildProvider ()

שיטות ציבוריות

לנקות

public void cleanUp (IBuildInfo info)

נקה כל קבצי בנייה זמניים.

פרמטרים
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

אחזר את הנתונים לבנייה בבדיקה.

החזרות
IBuildInfo IBuildInfo עבור build בבדיקה או null אם אין build זמין לבדיקה

זורק
BuildRetrievalError

getTestDir

public File getTestDir ()

מחזירה את הספרייה שבה ממוקמות הבדיקות.

החזרות
File