LocalFolderBuildProvider

public class LocalFolderBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalFolderBuildProvider


IBuildProvider ที่สร้าง IFolderBuildInfo ตามเส้นทางภายในเครื่องที่จัดเตรียมไว้

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

LocalFolderBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

void cleanUp ( IBuildInfo info)

ล้างไฟล์บิลด์ชั่วคราว

IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับสร้างภายใต้การทดสอบ

ผู้สร้างสาธารณะ

LocalFolderBuildProvider

public LocalFolderBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

ทำความสะอาด

public void cleanUp (IBuildInfo info)

ล้างไฟล์บิลด์ชั่วคราว

พารามิเตอร์
info IBuildInfo

รับสร้าง

public IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับสร้างภายใต้การทดสอบ

ส่งคืน
IBuildInfo IBuildInfo สำหรับบิลด์ภายใต้การทดสอบหรือ null หากไม่มีบิลด์สำหรับการทดสอบ

พ่น
BuildRetrievalError