با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

OtaZipfileBuildProvider

public class OtaZipfileBuildProvider
توسعه extends Object implements IBuildProvider

java.lang.object
com.android.tradefed.build.OtaZipfileBuildProvider


یک IBuildInfo بر اساس یک فایل فشرده OTA محلی ارائه می دهد.

خلاصه

سازندگان عمومی

OtaZipfileBuildProvider ()

روش های عمومی

void cleanUp ( IBuildInfo info)

هر فایل ساخت موقت را پاک کنید.

IBuildInfo getBuild ()

بازیابی اطلاعات برای ساخت تحت آزمایش.

سازندگان عمومی

OtaZipfileBuildProvider

public OtaZipfileBuildProvider ()

روش های عمومی

پاک کردن

public void cleanUp (IBuildInfo info)

هر فایل ساخت موقت را پاک کنید.

مولفه های
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

بازیابی اطلاعات برای ساخت تحت آزمایش.

برمی گرداند
IBuildInfo IBuildInfo برای ساخت در حال آزمایش یا null اگر هیچ ساختی برای آزمایش در دسترس نباشد

پرتاب می کند
BuildRetrievalError